Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. INLEIDING

Educatius Netherlands BV is een Besloten Vennootschap, hoofdkantoor: Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE te Amsterdam. Conform de wetgeving mogen wij, als tussenpersoon, reizen organiseren en/of aanbieden onder KVK-nummer 72243236.

De diensten die in deze brochure en op de website van de organisatie (www.educatius-netherlands.nl) beschreven zijn, zijn bedoeld voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Door zich in te schrijven voor een van de beschreven verblijven, aanvaardt u de volledige algemene verkoopvoorwaarden die hierna beschreven worden, alsook de specifieke beperkingen die kunnen bestaan voor bepaalde bestemmingen of specifieke programma’s.

2. INSCHRIJVING VOOR EEN VAN ONZE PROGRAMMA'S

Een overeenkomst wordt in tweevoud opgesteld en getekend door Educatius Netherlands en de deelnemer (als deze meerderjarig is) of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Nadat dit document verstuurd is door Educatius Netherlands, moet u dit document binnen twee weken terugsturen; zolang is de gereserveerde plaats gegarandeerd. Als deze termijn overschreden is en het programma niet meer beschikbaar is, kan er een ander aanbod worden gedaan. Indien de deelnemer of de ouder niet akkoord gaat, wordt het voorschot teruggestort, met aftrek van de dossierkosten. Inschrijving gaat via onze website: www.educatius-netherlands.nl. De inschrijving is geldig als alle verplichte velden in het inschrijvingsdossier ingevuld zijn. De deelnemer moet  bevestigen dat  hij/zij kennisgenomen heeft van de huidige algemene verkoopvoorwaarden, deze aanvaardt en de bestelling bevestigt door een betalingsverplichting aan te gaan. De ondertekenaar heeft conform de huidige wetgeving 14 dagen bedenktijd, een termijn die overeenkomt met de bovengenoemde periode van twee weken. Iedere inschrijving die niet binnen twee weken bevestigd is met een voorschot van €400, wordt automatisch geannuleerd door ons beheersysteem.   

 3. CONTRACTUELE BEPALINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Voorschot bij reservering:

Bij inschrijving, via onze website

-     een voorschot van €400, dat uw inschrijving bevestigt

-      Als u voor een annuleringsverzekering kiest, dient u de premie hiervan direct met het voorschot te betalen. (Het is niet mogelijk om na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen een annuleringsverzekering af te sluiten)

-      NB: u beschikt over een termijn van 14 dagen die ingaat na inschrijving om af te zien van uw reservering : het volledige gestorte bedrag wordt direct terugbetaald. 

Contract

Na de voorinschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging, het contract in tweevoud en onze factuur. Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van een ondertekend exemplaar van het contract, en na de storting van het tweede voorschot (of van de eerste termijn als u voor betaling in termijnen heeft gekozen)Als de wettelijk vertegenwoordiger 21 dagen na de voorinschrijving niet aan deze formaliteiten heeft voldaan, wordt het verblijf automatisch geannuleerd en houdt de Organisatie het eerste voorschot.

Inschrijving 30 dagen vóór vertrek: het verschuldigde bedrag moet tenminste 30 dagen vóór de vertrekdatum betaald zijn. Als de inschrijving in de 30 dagen vóór vertrek plaatsvindt, moet het gehele bedrag betaald worden bij de inschrijvingsbevestiging, via internet.  

Voor de verblijven  ‘’Select’’, ‘’Boarding School’’ en Community College kan een extra verzoek tot storting gedaan worden na bevestiging van de gekozen school. Het bedrag hangt af van de instelling en moet op eerste verzoek betaald worden. Bepaalde, zeer populaire scholen, garanderen de opties slechts 7 dagen nadat de deelnemer door de school is geaccepteerd. 

Elke niet-betaling van dit tweede bedrag binnen de gestelde termijn annuleert de inschrijving. Het verschuldigde bedrag moet tenminste 30 dagen vóór vertrek betaald zijn. Als de inschrijving in de 30 dagen vóór vertrek plaatsvindt, moet het gehele bedrag betaald worden bij de inschrijvingsbevestiging, via internet (beveiligde betaling via Paybox).  

Voor al onze verblijven:

Conform de huidige wetgeving gaat iedereen die zich via het internet inschrijft voor een verblijf van Educatius Netherlands, een betalingsverplichting aan. Elke niet-betaling of te late betaling heeft van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, een boete van 15% van het bedrag tot gevolg. Een andere boete van 12% van de nog te betalen som is ook van toepassing, onder voorbehoud van de bepalingen van de wetgeving. Het opleggen van boetes vanwege niet-betaling of te late betaling belet Educatius in geen enkel geval ervan juridische stappen te ondernemen, indien dit noodzakelijk blijkt om de geleden schade mee te vergoeden. Bovendien behoudt Educatius Netherlands zich het recht voor om het programma op te schorten bij niet-betaling of indien het bedrag niet betaald wordt binnen de termijnen die in deze voorwaarden gesteld zijn. 

Voor de langdurige ‘’CLASSIC’’-programma's, met of zonder opties, is het mogelijk om op eenvoudig verzoek gespreid te betalen ZONDER EXTRA KOSTEN.

Modaliteiten:

•Gespreid betalen (maandelijks)

•Aantal termijnen: Gelijk aan aantal maanden tussen de inschrijving en 30 dagen voor vertrek.  

4.  LATE INSCHRIJVING In geval van een late inschrijving voor langdurige verblijven geldt een toeslag van €200. Hier kunnen verhoogde vervoerskosten bij komen, omdat het vervoer last-minute is geboekt. Deze extra kosten worden per geval berekend en de deelnemer zal, voordat de inschrijving bevestigd is, een prijsopgave ontvangen.  

5.  VERBLIJVEN De voorwaarden van de verblijven (ontvangst, huisvesting, les, activiteiten, opleiding) zijn op de pagina van elk programma omschreven, zowel in de brochure als op de website (www.educatius-netherlands.nl). Elk type programma is voorzien van een nauwkeurige beschrijving, en daarin wordt precies vermeld hetgeen inbegrepen is en hetgeen niet inbegrepen is. Dit kan per verblijf en per land variëren.        

6.  FORMALITEITEN

Bij elke reis naar het  buitenland is het noodzakelijk dat de deelnemer over het verplichte identiteitsbewijs beschikt, dat op naam van de deelnemer staat. De deelnemers moeten niet alleen over het benodigde identiteitsbewijs beschikken, maar zij moeten ook toestemming van tenminste één of wettelijk vertegenwoordiger ouder hebben om het grondgebied te verlaten. (Daarnaast moeten zij ook in het bezit zijn van een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder die het document ondertekend heeft; indien de ouder die het document ondertekend heeft niet dezelfde achternaam draagt als het kind, is een kopie van het trouwboekje ook vereist). Voor Europa: Een geldige ID-kaart (identiteitskaart) of geldig paspoort Buiten Europa : een paspoort dat tenminste 6 maanden na terugkomst nog geldig is. De annuleringsverzekering dekt het niet als de deelnemer op de dag van vertrek de benodigde documenten vergeten is, kwijt is, of niet in het bezit heeft, wat de reden daarvoor ook is. De deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger verbindt zich ertoe alle kosten te betalen van het niet in bezit hebben van de identiteitsbewijzen en vereiste reisdocumenten. De deelnemers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, moeten contact opnemen met het Consulaat of de Ambassade van de bestemming voor de benodigde, officiële documenten.  Let op:voor Europa (waaronder ook Engeland), moet iedere deelnemer in het bezit zijn van een European Health Insurance Card (EHIC),  die tenminste 3 weken voor vertrek bij de zorgverzekeraar aangevraagd dient te worden.  

7.  REIZEN

Bij al onze verblijven is de vliegreis (retour, Amsterdam-Amsterdam) inbegrepen (behalve in het geval van ‘’Community College’’, en verblijven van het type ‘’heel het jaar door, wanneer men maar wilt). Op bepaalde datums zijn de reizen met bestemming Australië en Nieuw-Zeeland begeleid (raadpleeg, voor elk verblijf, de rubriek ‘’reis’’ in de brochure of op de website, www.educatius-netherlands.nl).Voor de andere bestemmingen, zowel bij individuele reizen als groepsreizen (Meerdere deelnemers die samen, zonder begeleiders, vertrekken, worden ontvangen en ingecheckt op Schiphol door een medewerker van Educatius Netherlands. De ontvangst op de uiteindelijke bestemming is altijd inbegrepen. ) Het is mogelijk om een reis naar de luchthaven van Amsterdam te boeken, neem contact met ons op.Bepaalde vliegtuigmaatschappijen staan het niet toe dat minderjarigen alleen reizen. Als het vliegticket niet door ons geboekt wordt, is het de verantwoordelijkheid van de wettelijk vertegenwoordigers om kennis te nemen van de voorwaarden van de vliegmaatschappij.  

8.  LUCHTHAVENBELASTINGEN & BRANDSTOFTOESLAGEN

Voor alle verblijven met een vliegreis, wordt het precieze bedrag aan luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen van elke reis vermeld. Elke vliegmaatschappij vermeldt het bedrag op het moment dat de tickets geboekt worden. Deze bedragen kunnen altijd variëren. Indien het bedrag hoger is dan verwacht, wordt er altijd een extra factuur gestuurd naar de deelnemer. Als het bedrag lager is dan verwacht, wordt het te veel betaalde gerestitueerd. Indien het verblijf geannuleerd wordt, wordt er conform de Europese Verordening (no 1008/2008 24 september 2008) overgegaan tot volledige vergoeding van de luchthavenbelasting. Dit geldt voor elke annulering en het doet er ook niet toe wat de modaliteiten van de annuleringsverzekering zijn, die is afgesloten door de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger. Daarentegen factureren de vliegtuigmaatschappijen de brandstoftoeslagen zelfs in geval van annulering van de reis. Deze kosten worden niet terugbetaald.

9.  ONTVANGST IN GEZIN

In geen enkel geval garanderen wij de aanwezigheid van kinderen of adolescenten in het gastgezin (Behalve als dit als optie bij Flexibility aangeboden wordt). Elke jongere dient zich nauwgezet aan de huisregels van het gastgezin te houden.  

10.  ALCOHOL –TABAK – DRUGS

Het is strikt verboden om te roken of alcohol te drinken gedurende het gehele verblijf en dit geldt voor al onze programma’s. Hier wordt in geen geval van afgeweken. Indien een deelnemer meerderjarig wordt gedurende het verblijf, dient hij zich hier echter nog steeds aan te houden tot zijn terugkomst in Nederland. Het bezitten en/of de consumptie van drugs is vanzelfsprekend verboden.  

11.RECHTSBIJSTAND BIJ NOODGEVALLEN

Als een deelnemer tijdens zijn verblijf de lokale regels heeft overtreden en gebruik moet maken van rechtshulp (advies, advocaat, etc.), worden deze kosten niet gedekt door onze verzekering. Vóór hulp in de vorm plaatselijke juridische diensten die noodzakelijk worden geacht, dienen de ouders een voorschot van €2000 over te maken. (Te betalen via onze site, via de persoonlijke pagina). De jongere wordt pas geholpen na ontvangst van dit voorschot. 

12.HUISREGELS GEZIN

Elke deelnemer dient zich nauwgezet aan de huisregels van het gastgezin te houden. Het is de jongeren niet toegestaan om uit te gaan zonder de toestemming van het gastgezin. 

13.BEGELEIDING EN FOLLOW-UP VAN DE VERBLIJVEN TER PLAATSE

Elke jongere valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gastgezin en de lokale coördinator, die allemaal onder het toezicht van onze partnerorganisatie staan. Bij aankomst ontvangt de deelnemer alle contactgegevens en de gegevens die nodig zijn bij noodgevallen ter plaatse. Het gastgezin, dat door onze partner ter plaatse bewust wordt gemaakt van de uitdagingen, informeert de deelnemer over de huisregels waaraan deze zich moet houden. Zodra de deelnemer geplaatst is, moet hij of zij contact opnemen met het gezin om te beginnen een band op te bouwen.  Elke deelnemer heeft tevens te allen tijde toegang tot zijn persoonlijke pagina, waarop alle informatie over de reis en het verblijf te vinden is, via onze website: www.educatius-netherlands.nl,rubriek : ‘’Ouders – verblijven’’. De deelnemer of de ouders kunnen inloggen met een persoonlijke code, die op de ontvangstbevestiging van de inschrijving staat, die verstuurd is door Educatius Netherlands.(Ook op elk moment te verkrijgen door naar www.educatius-netherlands.nlte gaan, via rubriek«‘’Ouders’’+ ‘’code vergeten’’). 

14.CONTACT MET EDUCATIUS NETHERLANDS BIJ EEN NOODGEVAL

10 dagen voor vertrek ontvangt men de reismodaliteiten, de gegevens van de buitenlandse correspondent en de verantwoordelijke van Educatius Netherlands ter plaatse, en een Nederlands noodnummer dat 24 uur per dag beschikbaar is. De informatie over de gastgezinnen wordt in het geval van Europa en Zuid-Afrika tenminste 10 dagen voor vertrek naar de deelnemer gecommuniceerd.Het is op elk moment tijdens het verblijf van uw kind mogelijk om contact op te nemen met Educatius Netherlands. Tijdens kantooruren kan dit voor alle algemene vragen. Voor noodgevallen is een medewerker van Educatius Netherlands 24/7 bereikbaar. Buiten kantooruren worden alleen oproepen behandeld die betrekking hebben op noodgevallen, van jongeren tijdens hun verblijf of jongeren die aan hun reis zijn begonnen.  

15.GEDRAG

Goed gedrag, gepaste kleding en een algeheel respect voor de regels en verplichtingen zijn vereist. Elke overtreding (bezit of consumptie van alcohol, tabak, drugs of diefstal) wordt bestraft door de jongere direct naar huis te sturen, en de ouders of verantwoordelijken worden gewaarschuwd: de repatriëringskosten, gerechtskosten, telefoonkosten, reiskosten en kosten voor de begeleiding komen voor de rekening van de deelnemer of de ouders, die zich ertoe verbinden de kosten op eerste verzoek te betalen.  

16.ZAKGELD

Voor rekening van de ouders. Het equivalent in vreemde valuta van €50 per week is voor de verblijven in Europa voldoende om de persoonlijke uitgaven mee te dekken. Voor een verblijf buiten Europa raden wij u aan om in €300 per maand te voorzien.  

17.VERZEKERINGEN

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Conform de huidige wetgeving heeft Educatius Netherlands  een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van €1500000 per schadegeval. Aansprakelijkheidsverzekering en repatriëringsverzekering voor deelnemers. Bovendien sluit EDUCATIUS NETHERLANDS voor elke deelnemer deze verzekeringen af:

•Aansprakelijkheidsverzekering

•Repatriëringsverzekering

Het volgende is inbegrepen bij de prijzen van onze verblijven.

Zorgverzekering :

Binnen Europa: Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een EHIC-kaart (European Health Insurance Card). De Europese overeenkomsten voorzien in de vergoeding of de teruggave van medische kosten.

Buiten Europa: Afhankelijk van het land sluit EDUCATIUS NETHERLANDS een zorgverzekering af met dekking voor ziekenhuisopname. Soms is er een eigen risico van toepassing (variabel, volgens het contract). De specifieke voorwaarden in elk land zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek.

CHRONISCHE ZIEKTEN:

« Pre-existing conditions »

Als de deelnemer aan een chronische ziekte lijdt (en algemener alle ziekten of medische verplichtingen die voor zijn vertrek naar het gastland aanwezig zijn), worden de medische incidenten die zich aandienen tijdens het verblijf en een direct resultaat zijn van deze ziekte, niet gedekt door de afgesloten zorgverzekering. U moet een aanvullende zorgverzekering afsluiten.  

18.AANSPRAKELIJKHEID

Educatius Netherlands stelt de programma’s vast als tussenpersoon tussen de deelnemers en de dienstverleners. Met sommige dienstverleners hebben wij een exclusiviteitscontract en EDUCATIUS NETHERLANDS is voor de acties van deze dienstverleners volledig aansprakelijk. Voor andere dienstverleners zoals  vliegtuigmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, Eurostar of Eurostar/Shuttle, kan EDUCATIUS NETHERLANDS niet wettelijk aansprakelijk gehouden worden voor welke onregelmatigheid dan ook. Desondanks zal de organisatie in geval van problemen direct ingrijpen uit morele verplichting.  EDUCATIUS NETHERLANDS kan noch gedeeltelijk noch geheel aansprakelijk gehouden worden in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van het contract als dit toe te schrijven is aan de deelnemer, of er sprake is van Overmacht.    

19.FINANCIËLE VOORWAARDEN

De tarieven kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alleen de prijzen op de officiële site van Educatius Netherlands(www.educatius-netherlands.nl)zijn geldig op de dag van inschrijving. De prijzen van onze verblijven worden vermeld in EURO’S en worden berekend aan de hand van de economische omstandigheden die van toepassing zijn op 1 september van het huidige schooljaar. Elke verandering van deze omstandigheden (wisselkoers, prijs van vervoer of luchthavenbelastingen) kan van invloed zijn op onze tarieven. Geen enkele wijziging mag echter doorgevoerd worden gedurende de 30 dagen vóór vertrek. De klant krijgt een specificatie waarmee de deelnemer kosteloos het verblijf kan annuleren als de toename meer dan 10% van de originele prijs bedraagt. De luchthavenbelasting wordt in elke tarieftabel vermeld; indien het bedrag tussen het berekeningsmoment en de uitgave van de tickets wordt verhoogd, wordt een extra factuur gestuurd naar de deelnemer en/of zijn ouders of naar de organisatie die de deelnemer heeft ingeschreven.  

20.KLACHTEN

Alle klachten moeten schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verstuurd worden door de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger naar het hoofdkantoor van de Vennootschap, of onlinenaar het volgende adres:contact@educatius.nl,uiterlijkeen maand na het eind van het verblijf voor meerderjarige deelnemers. Voor minderjarige deelnemers is dit 3 maanden na het eind van het verblijf.  Het bestuur behandelt elke aanvraag binnen 30 dagen na ontvangst. In geval van aanhoudende geschillen komen de partijen nadrukkelijk overeen dat zij zich zullen wenden tot een bemiddelingsprocedure. 

21.VERSLAG AAN HET EIND VAN HET VERBLIJF

Elke deelnemer ontvangt een verslag over het verblijf en wordt gevraagd zijn mening te geven via een vragenlijst.

22.PORTRETRECHT

De deelname aan een verblijf van Educatius Netherlands kan ertoe leiden dat de Vennootschapeen afbeelding van de deelnemer gebruikt, en dan met name foto’s die door de deelnemers genomen zijn en die gebruikt worden in onze brochures, op sociale media en in algemenere zin voor al het marketingmateriaal van Educatius Netherlands. De deelnemer heeft de mogelijkheid om al het gebruik van zijn of haar beeltenis tegen te houden, volgens de bepalingen in de AVG, die sinds 25 mei 2018 van kracht is.  

23.ANNULERINGSVERZEKERING

Optioneel 3% van de totaalprijs. Iedereen die een annuleringsverzekering bij Educatius Netherlands afsluit, heeft, conform de huidige wetgeving, een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving.  

24.ANNULERING

Annulering door de deelnemer vóór vertrek

Indien de annuleringsverzekering bij inschrijving is afgesloten: Vergoeding van het betaalde bedrag, na aftrek van de premie van de annuleringsverzekering en de dossierkosten;op vertoon van stukken die de annulering rechtvaardigen, te weten:

1- Overlijden

a-     van de deelnemer zelf of eerstegraads familie

b-    van broers, zussen, zwagers of schoonzussen van de deelnemer.

2-  Een ziekte van de deelnemer die door een dokter is vastgesteld, of een ongeval met ernstig letsel, waaronder ook letsel dat is opgelopen bij een aanslag en waarbij de deelnemer gedurende tenminste acht dagen het huis niet uit kan.

Onopzettelijke beschadiging van eigendom, huurwoning van de deelnemer of het bedrijf waar hij/zij werkt, waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend nodig is op de dag van vertrek, en die plaatsvindt na afsluiting van de overeenkomst.  

Ontslag om bedrijfseconomische redenen van de vader of moeder van de deelnemer, of van de persoon die fiscaal verantwoordelijk is voor de minderjarige deelnemer. Het volgende geldt echter niet:al hetgeen de deelnemer zelf heeft veroorzaakt: zwangerschap, abortus, ziekte of ongeval van vóór ondertekening van het contract; in geval van een (burger)oorlog; bij een aanslag; in geval van een (burger)oorlog ; bij een aanslag; bij straling als gevolg van de transformatie van een atoomkern en radioactiviteit;bij grote natuurrampen, met uitzondering van de natuurrampen waar de wet van 25 mei 1998, inzake tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, op van toepassing is.  

a)  Indien er geen annuleringsverzekering is afgesloten of als de reden van annulering anders is dan de bovengenoemde, heeft elke annulering van het verblijf, wat de ook oorzaak is, als gevolg dat voor de gemaakte kosten een gedeelte van de kosten van het verblijf en de reis ingehouden worden:  

•  50% van het totaal gefactureerde bedrag bij meer dan 30 dagen voor vertrek.

•  70 % van het totaal gefactureerde bedrag van 30 tot  21 dagen voor vertrek.

•  80 % van het totaal gefactureerde bedrag van 21 tot  11 dagen voor vertrek

•  100% van het totaal gefactureerde bedrag vanaf 10 dagen voor vertrek (of bij afwezigheid op de dag van vertrek).

In geen enkel geval worden de kosten van vliegtickets/treinkaartjes en de dossierkosten vergoed. De luchthavenbelasting wordt wel gerestitueerd, maar bij een ‘’no show’’, als iemand niet komt opdagen, wordt de luchthavenbelasting niet gerestitueerd.  Na vertrek(met of zonder annuleringsverzekering): er wordt niets vergoed.

Opmerkingen

Er wordt geen enkele vergoeding gegeven aan de deelnemer die:

a)   niet aanwezig is bij vertrek; niet de benodigde identiteitsbewijzen bij zich heeft; de tijdig gegeven adviezen niet goed heeft begrepen; om wat voor reden dan ook van de diensten afziet. Bovendien heeft elk voortijdig vertrek uit het gastland (vanwege persoonlijke redenen, repatriëring of uitzetting aan de grens) tot gevolg dat de gerechtskosten, vervoerskosten, rechtshulp en de kosten van de begeleiding tot aan het dichtstbijzijnde station (voor minderjarigen) betaald moeten worden door de deelnemer of zijn ouders.

b)     EDUCATIUS NETHERLANDS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen van het programma die te wijten zijn aan overmacht zoals natuurrampen of slechte weersomstandigheden, stakingen of tijden die gewijzigd zijn door spoorwegmaatschappijen, vliegmaatschappijen of scheepvaartmaatschappijen.

Specifiek geval van luchthavenbelasting, voor vliegreizen:

Wat de gekozen modaliteiten van de annuleringsverzekering van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger nu zijn, conform de Europese Verordening (no 1008/2008 24 september 2008) wordt er overgegaan tot volledige vergoeding van de luchthavenbelasting voor elke annulering, wat de oorzaak daarvan ook is. Brandstoftoeslagen kunnen niet vergoed worden. Annulering door de organisatie Indien een verblijf geannuleerd wordt waarvan de uitvoering afhankelijk is van een minimum aantal personen, (verblijven waarvan de reis begeleid is), wordt de deelnemer tenminste een maand voor vertrek gewaarschuwd en dan wordt hem ook een ander verblijf ter vervanging aangeboden. De deelnemer kan de wijzigingen accepteren, maar behoudt ook het recht om de overeenkomst zonder extra kosten op te zeggen.    

25.DIVERSEN 

Vanwege het internationale karakter is het bij elk verblijf mogelijk dat documenten in een andere taal worden ondertekend of verstuurd door Educatius Netherlands en/of zijn lokale vertegenwoordigers dan de taal die gebruikt wordt in de overeenkomsten tussen de Vennootschap en de leden. Ook al worden bepaalde documenten met een officiële vertaling geleverd, kan Educatius Netherlands dit alleen garanderen voor  documenten die worden vereist door externe instanties van de Vennootschap (school, lokale autoriteiten, etc.). Aangezien zulke documenten vaak nodig zijn voor het goede verloop en/of de goede organisatie van het verblijf, geeft Educatius Netherlands aan elke meerderjarige deelnemer, en elk gezin van een minderjarige deelnemer het advies om een geldig e-mailadres op te geven om zo de informatie en documenten te versturen. Originele documenten worden uitsluitend per post verstuurd naar het postadres dat is opgegeven bij de inschrijving. Als er via sociale media en andere berichtendiensten informatie of een document verspreid wordt, kan deze informatie vanwege het informele karakter van deze platformen in geen enkel geval beschouwd worden als bindend.   

26.VERPLICHTING VAN DEELNEMER EN OUDERS OF WETTELIJK VERTEGENWOORDIGERS

Bij inschrijving wordt aan de deelnemer, zijn ouders of personen met de ouderlijke macht gevraagd om kennis te nemen van de verplichtingen van de deelnemer, het document te ondertekenen en ermee in te stemmen (document genaamd ‘’Verplichtingen van de deelnemer en de ouders of wettelijk vertegenwoordigers’’). Indien er problemen zijn, spant Educatius Netherlands zich als tussenpersoon van de partner in om met geschikte oplossingen te komen.  Indien de deelnemer ernstige tekortkomingen vertoont wat betreft een van de bepalingen van de overeenkomst, behouden Educatius Netherlands en partner zich het recht voor de deelnemer onmiddellijk te repatriëren, op kosten van de deelnemer of de familie. In elk geval van onderbreking van het verblijf als initiatief van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordigers, of op initiatief van Educatius Netherlands vanwege een tekortkoming van de deelnemer van het ondertekende en aanvaarde contract, wordt er niets van het verblijf vergoed Bovendien kunnen de extra kosten van dit voortijdige retour op verzoek in rekening worden gebracht. De deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordigers kunnen op geen enkele vergoeding aanspraak maken.   

27.VOORBEHOUD

Alleen programma van korter dan of gelijk aan 3 maanden maken deel uit van het wettelijk kader van de Wet op de Reisovereenkomst.  

28.PRIVACYBELEID. AVG

Conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) neemt Educatius Netherlands uw privacy zeer serieus. De deelnemer heeft het recht op inzage, rectificatie en vergetelheid wat betreft informatie over de betreffende. Educatius Netherlands kan deze gegevens gebruiken voor de uitvoering van activiteiten. U kunt ons privacybeleid op de site van Educatius Netherlands raadplegen: www.educatius-netherlands.nl of direct op www.educatius-netherlands.nl/privacybeleid. 

Meer informatie nodig?

Onze meest bekeken verblijven

HIGH SCHOOL PROGRAMMA CLASSIC IN GROOT-BRITTANNIË 12-15 jaar

Van 5 weken tot een schooljaar
vanaf € 2.980,00
vertrek:

HIGH SCHOOL PROGRAMMA CLASSIC IN GROOT-BRITTANNIË 16-18 jaar

Van 5 weken tot een schooljaar
vanaf € 3.195,00
vertrek:

EDUCATIUS NETHERLANDS
KvK-nummer : 72243236

Informatie, verkoop, follow-up van de verblijven:
+31 6 2547 4387

Hoofdkantoor:
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam

Tel.:
020 241 7512

Download hier onze brochure